Trang chủ Ban giám đốc

Ban giám đốc

Giám đốc – BSCKII Nguyễn Văn Trường

Lĩnh vực phụ trách:

 1. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các Cục, Vụ, Viện, cơ quan của Bộ Y tế. Đầu mối liên hệ với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Tham gia các Ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo phân công của cấp trên.
 2. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động của Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; các quy định, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và các văn bản pháp luật có liên quan.
 3. Phân công công việc các Phó Giám đốc, phân công cho các khoa, phòng giải quyết công việc trong phạm vi quản lý của Trung tâm; ủy quyền cho Phó Giám đốc, các Trưởng khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm hoặc do Sở Y tế phân công.
 4. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chứccán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung tâm; công tác kế hoạch tài chính, quản lý tài sản công của Trung tâm; thực hiện chính sách pháp luật; là người phát ngôn của Trung tâm, xử lý thông tin báo chí.
 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo thẩm quyền của Trung tâm; Công tác Văn hóa công sở và đạo đức công vụ; Công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm; công tác Đảng – Đoàn thể của Trung tâm.
 • Công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông tin truyền thông; công tác ytế phục vụ các chương trình, hội nghị;
 • Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
 • Công tác về cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp; việc thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm tại Trụ sở giao dịch và Cơ sở 3 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 1. Phụ trách các chương trình, đề án, dự án và xây dựng Dự thảo các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm soát bệnh tật, y tế dự phòng được Sở Y tế phân công là đầu mối.
 2. Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ công tác tại các phòng, các khoa:
 • Phòng Tổ chức – Hành chính;
 • Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;
 • Phòng Tài chính – Kế toán;
 • Khoa Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm;

+  Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ;

 • Khoa Dược-Vật tư Y tế;
 • Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;

Phó Giám đốc – BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hằng

Lĩnh vực phụ trách:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực, điều hành công tác của Trung tâm khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt hoặc khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền; Báo cáo Giám đốc Trung tâm tình hình, kết quả được ủy quyền.

b) Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phát triển dịch vụ y tế thuộc lĩnh vực của Trung tâm; phòng, chống HIV/AIDS; công tác khám, điều trị Methadone, ARV, PrEP; Bệnh nghề nghiệp; Sức khỏe sinh sản; công tác liên quan quân sự quốc phòng, kết hợp quân dân y. Tham gia các Ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

c) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo việc thực hiện công tác về cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp; việc thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm tại Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

d) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm về công tác Dược – Vật tư y tế, công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế; Công tác xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

e) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chương trình, đề án, dự án và xây dựng Dự thảo các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm soát bệnh tật được Sở Y tế phân công là đầu mối.

f) Giúp Giám đốcTrung tâm theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tại các khoa:

(1) Phòng, chống HIV/AIDS;

(2) Phòng khám đa khoa;

(3) Sức khỏe sinh sản;

(4) Bệnh nghề nghiệp;

(5) Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng: Phụ trách lĩnh vực dịch vụ về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; thực hiện ký các Văn bản, kết quả cận lâm sàng liên quan cung cấp dịch vụ khi thực hiện tại Khoa XN-CĐHA-TDCN. Những nội dung quan trọng phải báo cáo, trình ký đồng chí Giám đốc Trung tâm hoặc xin ý kiến trước khi ký.

g) Được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Trung tâm khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về những quyết định của mình, báo cáo với Giám đốc Trung tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

h) Khi Giám đốc điều chỉnh sự phân công công việc thì phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan và báo cáo Giám đốc.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Phó Giám đốc – BSCKII Nguyễn Hoài Lê

Lĩnh vực phụ trách:

a) Thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác của Trung tâm  khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền; Báo cáo Giám đốc Trung tâm tình hình, kết quả được ủy quyền.

b) Giúp Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực Phòng chống bệnh truyền nhiễm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; phụ trách, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn phòng chống Ký sinh trùng – côn trùng; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt; phòng chống thiên tai, thảm họa, bão lụt, cứu nạn; công tác tuyên giáo, dân vận. Tham gia các Ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

c) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo việc thực hiện công tác về cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp; việc thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm tại Cơ sở 1 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

d) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm về công tác Dược – Vật tư y tế, công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế; Công tác xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

e) Tham gia giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chương trình, đề án, dự án và xây dựng Dự thảo các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm soát bệnh tật được Sở Y tế phân công là đầu mối.

f) Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tại các khoa:

(1) Ký sinh trùng – côn trùng;

(2) Phòng chống bệnh không lây nhiễm;

(3) Dinh dưỡng;

(4) Sức khỏe môi trường – Y tế trường học;

g) Phụ trách, trực tiếp điều hành Khoa Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm (trong thời gian chờ kiện toàn trưởng khoa); Thực hiện ký các Văn bản do khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm tham mưu. Những nội dung quan trọng phải báo cáo, trình ký đồng chí Giám đốc Trung tâm hoặc xin ý kiến trước khi ký.

h) Được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Trung tâm khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về những quyết định của mình, báo cáo với Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

i) Khi Giám đốc điều chỉnh sự phân công công việc thì phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan và báo cáo Giám đốc.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.