Trang chủ Khoa Phòng Chống HIV/AIDS

Khoa Phòng Chống HIV/AIDS

Lãnh đạo khoa:

– Trưởng khoa: Bs. Nguyễn Văn Chiến (Điện thoại: 0904 190 124)

– Phó trưởng khoa: CKI. Lương Thị Ninh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc