Trang chủ Phòng Kế Hoạch – Nghiệp Vụ

Phòng Kế Hoạch – Nghiệp Vụ

Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Thị Bắc (Điện thoại: 0828 858 385)

Phó Trưởng phòng: BS. Ths Nguyễn Văn Kiên (Điện thoại: 0963 330816)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc