Trang chủ Khoa Bệnh Nghề Nghiệp

Khoa Bệnh Nghề Nghiệp

Lãnh đạo Khoa:

– Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Trí Thức. (Điện thoại: 0912 661 298/0963 708 859)

– Phó Trưởng khoa: BSCKI. Ngô Thị Thanh Hương

Năng lực chuyên môn đã thực hiện:

– Đủ năng lực khám sức khỏe định kỳ

– Đủ năng lực thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc