Mời chào giá

Getting your Trinity Audio player ready...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Chi tiết thư mời chào giá tại đây:

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc