Trang chủ Tin tức và sự kiện Vĩnh Phúc: Đại hội Công đoàn ngành Y tế “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”

Vĩnh Phúc: Đại hội Công đoàn ngành Y tế “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”

Getting your Trinity Audio player ready...

Đến dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế gồm các đồng chí: Trịnh Thị Thoa – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các đơn vị y tế, lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc và 114 đại biểu là đoàn viên công đoàn tiêu biểu, đại diện 5.734 đoàn viên trong ngành Y tế Vĩnh Phúc.

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Bà Lưu Thị Hồng Lê – Uỷ viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc cho biết, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 các cấp Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, đã phối hợp cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người lao động đầy đủ và kịp thời, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo; tích cực tổ chức phát động, đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; các cấp công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành Y tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động của các cấp công đoàn Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018 – 2023; bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN khóa XII; Bầu BCH Công đoàn ngành Y tế khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV.

Bà Lưu Thị Hồng Lê nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” là ngày hội lớn của đội ngũ CNVCLĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Những vấn đề được đại hội thảo luận, quyết định thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động ngành Y tế đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn Việt Nam; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CNH, HĐH đất nước trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, đại hội mong rằng các đại biểu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của mình, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết tích cực tham gia, đóng góp những ý kiến quý báu, thiết thực, có tính xây dựng cao góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn ngành Y tế trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngành Y tế Vĩnh Phúc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hồng Trung – Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc nêu rõ, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ công nhân viên chức lao động trong việc tiếp cận, khai thác, vận dụng vào thực tiễn công tác lao động và cuộc sống.

Thực tế đó đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo phát triển chuyên môn, kỹ thuật của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động để cùng với toàn Ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2035 đã đề ra.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế Vĩnh Phúc, ông Lê Hồng Trung đã gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Một là, các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến để công nhân viên chức lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2035, …. giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho viên chức, lao động; chủ động tham gia thương lượng với Thủ trưởng đơn vị và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước phát triển tốt chuyên môn, kỹ thuật.

Hai là, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút được đông đảo công nhân lao động trong tất cả các chuyên ngành của ngành Y tế tham gia. Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức công đoàn cơ sở trong toàn ngành, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngành ngày càng lớn mạnh; xứng đáng là nòng cốt trong khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý ngành, quản trị đơn vị. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phối hợp thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp. Phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lao động; làm tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng tập trung về cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; đồng thời phổ biến đến toàn thể cán bộ đoàn viên công toàn thực hiện tốt các quy định về văn hóa công vụ theo quy định của Sở Y tế tại Văn bản số 2006/SYT-VP ngày 17/7/2023 và đảm bảo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Ngành; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Sở Y tế và hoạt động của các cấp công đoàn.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

PV. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TH

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc